Back to The writing home collection
April 9
151/365

Bữa cơm gia đình

Quê hương giờ đã xa rồi.
Những ngày vui ấy, dần trôi xa dần.
Mẹ cùng anh chị quây quần.
Bên mâm cơm nóng, cùng phân chia bày.
Anh Năm biết kể chuyện hay.
Chị Tư thì biết chuyện Tây chuyện Tàu.
Còn anh Ba mặt cau cau.
Mẹ thì luôn dạy bao câu ý lành

Bữa cơm gia đình

Quê hương giờ đã xa rồi.
Những ngày vui ấy, dần trôi xa dần.
Mẹ cùng anh chị quây quần.
Bên mâm cơm nóng, cùng phân chia bày.
Anh Năm biết kể chuyện hay.
Chị Tư thì biết chuyện Tây chuyện Tàu.
Còn anh Ba mặt cau cau.
Mẹ thì luôn dạy bao câu ý lành

Family Dinner

My homeland is now far away.
Those happy days have slowly faded.
Mom, brothers, and sister gather
Around hot meals, we share our days
Fifth brother is a great story-teller
Fourth sister is up on the news, East to West
Third brother always looks pensive
Mommy constantly teaches well-manner proverbs

Khang Do, 28

Seattle / Saigon, Vietnam

TRANSLATE THIS POEM
Share Button
 
Powered By Indic IME