Back to The writing home collection
November 22
13/365

Quê Hương

Quê nhà xa lắm cánh tay ngắn
làm sao với được qua đại dương
xin nhận nơi đây vùng đất mới
đã đón tôi vào trong yêu thương
mấy chục năm dài trên xứ lạ
hiện tại gần dĩ vãng thật xa
mang buổi tối đổi sang buổi sáng
uống ngụm quê xưa giữa tách trà.

Quê Hương

Quê nhà xa lắm cánh tay ngắn
làm sao với được qua đại dương
xin nhận nơi đây vùng đất mới
đã đón tôi vào trong yêu thương
mấy chục năm dài trên xứ lạ
hiện tại gần dĩ vãng thật xa
mang buổi tối đổi sang buổi sáng
uống ngụm quê xưa giữa tách trà.

Motherland

My motherland is so far away, my arms are short
How can I reach across the vast ocean
I accept this place – the New Land –
which has welcomed me in loving embrace
Many decades in this foreign place
The present is here, the past a distant memory
of dark nights transformed into bright mornings
A savory sip of the old motherland within my cup of tea.

Mong Tu Tran, 70

Seattle / Vietnam

TRANSLATE THIS POEM
Share Button
 
Powered By Indic IME