222/365

Ngoại Tôi

Chiều nắng hạ tôi nhớ về quê ngoại
Từ vườn cây đến mái nhà ngói đỏ
Hoa muôn sắc rực mầu nơi sân nhỏ
Nhà hai gian, nhưng chứa chồng kỷ niệm
Cửa khung xanh, gầy gò bóng ngoại tôi
Tình thương ngoại, in nằm trong tâm tưởng
Ôi nắng hạ, bóng ngoại như vàng úa
Tôi nhớ ngoại, tưởng nhớ cả cố hương…

Ngoại Tôi

Chiều nắng hạ tôi nhớ về quê ngoại
Từ vườn cây đến mái nhà ngói đỏ
Hoa muôn sắc rực mầu nơi sân nhỏ
Nhà hai gian, nhưng chứa chồng kỷ niệm
Cửa khung xanh, gầy gò bóng ngoại tôi
Tình thương ngoại, in nằm trong tâm tưởng
Ôi nắng hạ, bóng ngoại như vàng úa
Tôi nhớ ngoại, tưởng nhớ cả cố hương…


My Grandma

Summer evening light reminds me of grandma’s hometown
From the garden to the house with red brick roof
Flowers in a rainbow of shades colored the garden
A two-compartment home, but full of memories
Blue frame door, my grandma’s thin shadow
Grandma’s love, imprinted deep in my thoughts
Oh summer light, grandma’s shadow withered
I miss grandma and miss my hometown

Vu Tinh, 69

Renton / Saigon, Vietnam

TRANSLATE THIS POEM
Share Button

POET OF THE WEEK

Victoria Rolph

See & Hear Victoria’s Poem

 
Powered By Indic IME