Amharic

እናቴ ትል ነበር

እናቴ ትል ነበር
የውሃ ቆሻሻ
ታይቶ አይታወቅም
እና ዛሬ እኔም
እላለሁ ደግሜ
ሌላ አልፈልግም።

Punjabi – alpha characters

abcdefg

abcdefg
hijklm
nopqrs
tuvwxyz

Punjabi – punjabi characters

ਪਾਣੀ

ਰਿਪੈਰੀਅਨ ਲਾਅ,
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ,
ਪਾਣੀ ਲਈ ਯੁੱਧ।
ਪਾਣੀ, ਜੋ ਖੁਦ,
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ।
ਜਾਤ ਪਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ
ਲਿੰਗ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ।
ਸਭ ਦੇ ਨਿਮਨ ਹੋ, ਪੈਰ ਚੁੰਮ,
ਸੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਂਉਦਾ ਹੈ।
ਸਭਿਅਤਾ ਸਿਖਾਂਦਾ ਹੈ।

Chinese

百川挂長天

百川挂長天,清水石山流。
老友山徑行,只欠一壺酒。

Lushootseed

OaL tiiA beU ?esEu?

Russian

Подобно морю штормовому,
Кипит кровавая вода…

Spanish

Mi cuerpo, há

Mi cuerpo, há
Lluvia tropical
moja las raíces

Tlingit

Héen haa ghaneixhxhíxh sitee kha tsu likoodzí.

Vietnamese

Chiều hoàng hôn nhạt nắng
Trên bờ biển nên thơ
Đôi nhân tình say đắm

 
Powered By Indic IME